ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Personel Hareketliliği Genel

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

A. DERS VERME HAREKETLİLİĞİ:

Ders Verme Hareketliliği’nin hedefi; Türkiye'de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan ve ders verme yetkisi olan akademik personelin, AB üye ülkelerindeki EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlamaktır.

Bu kapsamda, AB üye ülkelerinden bir personelin de, Türkiye’de yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi mümkündür.

Ders Verme Hareketliliği'ne Selçuk Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve fakülte yönetim kurulu kararıyla ders verme yetkisi verilen araştırma görevlileri başvurabilir.

Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır.

-ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

-İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir

kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin,:  Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil), Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu, Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi, Araştırma enstitüsü, Vakıf, Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil ), Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK, Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş olabilir.

B. EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ:

Eğitim Alma Hareketliliği’nin hedefi; üniversite personelinin, AB üyesi bir ülkede, kendi uzmanlık alanında bir kurum ya da işletmede, kısa ama yoğun bir eğitim faaliyetine katılmasına; bu sayede o kurumun deneyimlerinden yararlanmasına, başarılı uygulamalar ile yenilikleri tanımasına ve mesleki becerilerini geliştirmesine imkân sağlamaktır. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında; kurs veya seminerlere katılma, işbaşı eğitimi alma, düzenli uygulamalara katılım, kısa süreli görevler üstlenme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

-ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir

kamu ya da özel kuruluş. Bakınız yukarıdaki örnekler.

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Eğitim Alma Hareketliliği'ne Selçuk Üniversitesi'nin akademik personelinin yanısıra idari ve teknik personeli de başvurabilir.

C. DAVET/KABUL BELGESİ ŞARTI:

"Ders Verme Hareketliliği"nden yararlanmak isteyen personelin, Avrupa’da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan, kendisini bu kurumda ders vermeye davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alması zorunludur.

Bu durum "Eğitim Alma Hareketliliği"nden faydalanacaklar için de geçerlidir. Bu personelimiz, Avrupa’da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan veya eğitim alacağı alanda yetkin olan özel bir kuruluş, enstitü, vakıf, şirket, firma ya da işletmeden, kendisini eğitim almaya davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alacaktır.

D. İKİLİ ANLAŞMA ŞARTI:

"Ders Verme Hareketliliği"nden faydalanmak isteyen personelin başvurusu sırasında, kendi "bölümü" ile başvurmak istediği EÜB sahibi yükseköğretim kurumu arasında, tüm prosedürleri tamamlanmış, onaylı ve geçerli bir "İKİLİ ANLAŞMA"nın mevcut olması gerekir.

İkili anlaşma şartı, "Eğitim Alma Hareketliliği"nden faydalanacak personel için kısmen geçerlidir:

a. Eğitim almak için EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna başvurulacaksa, bu kurum ile başvuran personelin bölümü arasında geçerli bir "İKİLİ ANLAŞMA"nın mevcut olması gerekir.

b. Ancak başvuru, üniversiteye değil de özel bir kuruluş, firma, vakıf, enstitü, işletme, şirket veya benzeri kuruma yapılacaksa, anlaşma şartı olmaksızın, kabul/davet belgesi alınması yeterlidir.

E. PROGRAMLARIN SÜRESİ VE ZAMANI:

"Ders Verme" ve "Eğitim Alma" Hareketliliği’nde yurtdışında yürütülecek faaliyet süresi, programdan daha fazla sayıda personelimizin yararlanması için, Seçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından, Seyahat süresi hariç olmak üzere, en az 2 gün, en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. 

Ders Verme Hareketliliği faaliyet süresi, haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi için) en az 8 saat olmalıdır.

F. SEYAHAT VE GÜNDELİK HİBELERİ

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Hibe miktarının hesaplanması, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde, personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Bu hibe kapsamında, gidilen ülkeye göre değişen miktarda "günlük harcırah" ile, yol-kilometre hesabı yapılarak "seyahat gideri" ödemesi yapılır.
 
Gündelik Hesaplamaları
 
Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanmalıdır.
 
Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz.
 
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

 
Seyahat Gideri Hesaplamaları
 
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
 
 
Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.
 

Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir. Farklı bir başlangıç noktası ya da faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde bu farklılığın sebebi raporda belirtilir, olası denetimlerde sunulmak üzere seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren belgeler ve faturalar personel dosyasında muhafaza edilir.