İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
İç Denetim Nedir?

 

5018 sayılı Kanunda iç denetim, “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

İç denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapısı ile malî işlemlerinin, risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim geleceğe odaklıdır.

Hedeften sapmaları tespit eder, hedefe ulaşmayı sağlayacak makro düzeyde değerlendirmeler yapar. İç denetimde kadavra üzerinde otopsi yapan hekim anlayışı yoktur. Poliklinik hizmeti veren hekim anlayışı vardır. İç denetimin idareye değer katma fonksiyonundan amaç; idareye yeni bir bakış açısı kazandırmak, iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için idareye yardımcı olmaktır.

İç denetim risk odaklı bir denetimdir.

İÇ DENETİMİN TEMEL YAKLAŞIMI NEDİR?

İç denetim;

• İşlemlerin mevzuata uygunluğunu aramaktan, idareyi geliştirme amacına,

• Hata arayıcılıktan, iyi uygulama örneklerini ortaya koymaya ve yaygınlaştırmaya,

• Uygunluk denetiminden, tüm denetim türlerini kapsayıcılığa,

• Geçmiş odaklıdan, gelecek odaklıya,

• Birey ve işlem odaklıdan, sistem ve süreçlere,

• Rutinden, risk bazlı denetime

geçilmesine imkan vererek, geleneksel uygulamalardan önemli ölçüde ayrışmaktadır.

İÇ DENETİM TÜRLERİ NELERDİR?

Uygunluk Denetimi: İdarelerin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetimidir.

Sistem Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

Performans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

Bilgi Teknolojisi Denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.