TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Doç. Dr. Orhan YAVUZ
   Adı Soyadı: DOÇ.DR. ORHAN YAVUZ
Fakülte Adı:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK DİLİ ABD 
Ana Bilim Dalı:  YENİ TÜRK DİLİ 
E-Mail :   orhanyavuz@selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2231341
Adres : SÜ Edebiyat Falüktesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
 
  Kurum :
Kurum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1980 1988
Selçuk Üniversitesi 1988  
  Akademik Yayınlar:
1. Doç. Dr. Mahmut Kafes, " Kansu Gavrî'nin Arapça Divanı", Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 28, , 62-163, 2012,( Üniversite Dergisi ) 
2. Yakup Karasoy, "Nüvîsî ve 'Şehrengîz-i İstanbul'u", SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 20, , 1-20, 2006, ( Üniversite Dergisi ) 
3. "Prof Dr. Muharrem Ergin (1923 - 6 Ocak 1995 Cuma)", Akademik Sayfalar, 2, 11-13, 2005, ( Kurum Dergisi ) 
4. "Prof Dr. Saim Sakaoğlu'nun `Karaca Oğlan' Adlı Eserinin Bilimsel Eleştirisi", SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 17, 15-113, 2005, ( Üniversite Dersgisi ) 
5. Yakup KARASOY, "Dede Korkut'ta ayıt- / eyit- / yit- / it- ve aşıt- / işit- Kelimeleri Üzerine ", Bilig, 28, 101-115, 2004, ( Üniversite Dergisi ) 
6. Doç. Dr. Yakup KARASOY, "17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülahazalar", SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 177-217, 2003, ( Üniversite Dergisi ) 
7. "Ferec Ba'de'ş-Şidde'den İki Hikâye Üzerinde Bir Gramer Denemesi", SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 6, 1995, ( Üniversite Dergisi ) 
8. "Türkçe'de Kapalı é", SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 17, 6, 1991, ( Üniversite Dergisi ) 
9. "Bilinmeyen Saz Şâirlerinden Biri: Âşık Cevâbî", Türk Dünyası Araştırmaları, 66, 1990, ( Kurum Dergisi ) 
10. "Gök, Ak ve Kara Renklerinin Eski İnançlarla Alâkası", Türk Dünyası Araştırmaları, 52, 1988, ( Kurum Dergisi ) 
11. "Türk Edebiyatında Cönkler, Husûsiyetleri ve Dili", Türk Dünyası Araştırmaları, 54, 1988, ( Kurum Dergisi )
12. " Beşiktaşlı Gedâî'ye Ait Olduğu Bilinen Bir Şiir Üzerine ", Elif, 5-6, 1985, ( Kurum Dergisi ) 
13. "Gevherî'nin Şiirleri-Gevherî'ye Ait Şüpheli ve Yayınlanmamış Şiirler", Türk Dünyası Araştırmaları, 27, , 16, 1983, ( Kurum Dergisi ) 

 
  Yönetilen Tezler
1. Necati Demir, " Danişmentname'nin Dil Özellikleri", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı, 1996, Tamamlandı 
2. Abdurrahman Özkan, "Kitab-ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's-Semerkandi (İmla-Gramer-Tenkidli Metin-İndeks)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 1994, Tamamlandı 
3. Harun Yıldız, "Şihabi Divanı ve Grameri ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 1999, Tamamlandı 
4. Muhammet Apaydın, "Hurşid-Name'nin Dil Hususiyetleri (Fonetik ve Morfoloji)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 1994, Tamamlandı 
5. Adem Er, "Bali Çelebi'nin Bahru'n-Nasayıh Adlı Eseri Üzerinde Bir Gramer Araştırması (Fonetik-Morfoloji-Sentaks-Metin-Lugat)", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 1998, Tamamlandı 
6. Ceyhun Vedat Uygur, " Kıvami'nin Fetihname-i Sultan Mehmed'i ve Dil Özellikleri( İmla-Gramer-Metin ve Lugat) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 1991, Tamamlandı 
7. Fatih Numan Küçükballı, "Gazipaşa Köyleri Ağzı ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 2011 - -, Devam Ediyor 
8. Bekir Direkçi, " CEVÂHİRÜ'L-ME'ÂNI (GİRİŞ -DİL ÖZELLİKLERİ-METİN -DİZİN)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı, 2005 - 2010, Tamamlandı 
9. Mehmet Yastı, "Esrârü'l-'Ârifîn (İmla-Metin-Dizin)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı, 2005 - 2010, Tamamlandı 
10. Hatice Özcan, "Kaysunizade Nidai Muhammed Çelebi El-Ankaravi'nin Menafi'u'n-Nas Adlı Eseri (Metin-Dil-Özellikleri-Dizin) (57a-99b)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 2004 - 2007, Tamamlandı 
11. Menşure Deveci, " Ferec Ba'de'ş-Şidde (1-54 Varaklar), Metin-Gramer-Sözlük ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 2004 - 2007, Tamamlandı 
12. Mehmet Yastı, " Nişancı Mehmed Paşa Tevarih-i Al-i Osman 1-b-120 a Metin-Dil Özellikleri-Sözlük", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 2002 - 2005, Tamamlandı 
13. Ali Karali, " Nişancı Mehmed Paşa Tevarih-i Al-ı Osman 120-b-240-b Metin-Dil Özellikleri-Sözlük", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 2002 - 2005, Tamamlandı 
  Yöneticilik Görevleri:
Kurum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve edebiyatı Böl. Başkanlığı 1992 1994
SÜ Rektörlüğü Türk Dili Koordinatörlüğü 1992 1994
SÜ Rektörlüğü Tük Dili Koordinatörlüğü 1996 2005
SÜ Raktörlüğü Türk Dili Bölümü Başkanlığı 2005  
 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
Birim Görev Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SÜ Türk Dili Bölümü Başkanlığı Koordinatör 26/10/2001 26/10/2003
SÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı 01/03/2004 03/12/2008
SÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili ABD Anabilim Dalı Bşk. 29/03/2004 03/12/2008
SÜ Türk Dili Bölümü Başkanlığı Bölüm Başkanı 29/03/2007 22/09/2010
SÜ Rektörlük Bölüm Başkanı 03/12/2008 29/03/2013
SÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Eski Türk Dili ABD. Anabilim Dalı Bşk. 03/12/2008 22/02/2011
SÜ Türkiyat Araştirmalari Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD Anabilim Dalı Bşk. 01/03/2010  
SÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Yeni Türk Dili ABD Anabilim Dalı Bşk. 22/02/2011  
 Ek Bilgi