TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Doç.Dr. Yaşar Semiz

 

Doç. Dr. Yaşar Semiz 1958 yılında Artvin İline bağlı Arhavi İlçesi Kavak Köyü’nde doğdu. 1970’te Kavak İlkokulunu, 1973’de Arhavi Atatürk Ortaokulunu, 1976’da Arhavi Lisesi’ni bitirdi. 1982’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1983-1984 yıllarında Levazım Asteğmen olarak askerlik görevini yaptı. 09 Eylül 1984’te Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanı olarak atandı. 1987 Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını, 1991’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı. 1992’de Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında Doçent oldu. Halen Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda görev yapmaktadır. Üniversite içinde farklı dönemlerde bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, enstitü yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Yayınlanmış beş kitabı ve ellinin üzerinde makalesi vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLER

Kitaplar:

A1. SEMİZ, Yaşar, Türk-Amerikan Münasebetleri Işığında Chester Demiryolu Projesi 1909-1926, Ankara, Yetkin Basımevi, 1995.

A2. SEMİZ, Yaşar, Atatürk Döneminin İktisadî Politikası, Konya, Saray Kitabevi, 1996.

A3, SEMİZ, Yaşar - Osman Akandere [ve diğerleri], Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Konya, Eğitim Kitapevi, 2007.

A4, SEMİZ, Yaşar - Ömer Akdağ, Yenibahçeli Şükrü Bey'in Hatıraları, Konya 2011.
A5,  SEMİZ, Yaşar - Mustafa Güneş, Nesrin Karaca ve Emine Kısıklı, Mehmet Akif, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye İstiklal Şairi, İstanbul 2011.

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedinas}
basılan bildiriler
:

Bl. SEMİZ, Yaşar, "Osmanlı Devleti'nde Üniversite-Darülfünun", SÜ Uluslar Arası Kuruluşunun 700, Yıl Dönümünde Bütün Yönleri İle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Bildiriler, 648-656, Konya, 2000.

B2. SEMİZ, Yaşar, "1923-1950 Döneminde Çumra Kazası'nın İktisadi Durumu", /. Uluslar Arası Çatalhöyük'ten Günümüze Çumra Kongresi Bildiriler, 15-16 Eylül 2000, 169-174, Çumra, 2000.

C.  Yazılan uluslararası kitaplar veva kitaplarda bölümler :

D.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. SEMİZ, Yaşar ve Osman Akandere, "Millî Mücadele'de Mehmet Akif (Ersoy) Bey'in Faaliyetleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C 18, Sayı 54, 903-952, Ankara, 2002. (Turkish Biographical Archive, ABC-Clio Library, Ulrich's International Periodicals Directory)

D2. SEMİZ, Yaşar, "Atatürk'ün İktisadî Politikası", Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Erdem, C 4, Sayı 12, Eylül 1988, 33-62, Ankara, 1988.

D3. SEMİZ, Yaşar ve Osman Akandere, "Atatürk'ün Bazı Hususiyetleri", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C 2, Sayı 4 Temmuz, 153-185, Ankara, 2001.

D4. SEMİZ, Yaşar ve Osman Akandere, "Sevr'den Lozan'a Duyûn-u Umumiye Meselesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C 5, Sayı 1-2-3 Mart/Temmuz, 115-142, Ankara, 2001.

D5. SEMİZ, Yaşar, "Turkish Industrial Policy Betvveen 1923-1938", The Turks,C 5, 506-513, Ankara, Türkiye Puplications, 2002.

D6. SEMİZ, Yaşar, "1923-1938 Döneminde Türkiye'nin Sanayi Politikası", Türkler, C 17, 710-718, Ankara, Yeni Türkiye Yay., 2002. {D5'teki makalenin Türkçesidir.)

D7. SEMİZ, Yaşar, "23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve Yaşattığı Millî Heyecan", Ata Dergisi, Sayı 9, 95-108, Konya, 2002.

D8. SEMİZ, Yaşar ve Osman Akandere, "1919-1922 Yılları Arasında Yunanlıların Anadolu Macerası ve Küçük Asya Felaketi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C 7, Sayı 2 Ağustos, 51-85, Ankara, 2003.

D9. SEMİZ, Yaşar, "18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçlan", SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 14, 221-247, Konya, 2003.

D10. SEMİZ, Yaşar ve Recai Kuş, "Osmanlı'da Mesleki Teknik Eğitim - İstanbul Sanayi Mektebi (1860-1930)", SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, 275-295, Konya, 2004.

D11. SEMİZ, Yaşar ve Birol Akgün, "Büyük Ortadoğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri", SÜ İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C 5, Sayı 9, 163-181, Konya, 2005.

D12, SEMİZ, Yaşar ve Birol Akgün, "Dostluktan Krize: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türk-Rus İlişkileri", SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, C 8, 14, 239-271, Konya, 2007.

D13,  SEMİZ Yaşar,  ‘’Bir Köylü Milletvekili Mustafa Lütfi Eken, Yeni İpek Yolu (Konya Kitabı), Konya 2009
D14,  SEMİZ, Yaşar,  ‘’Cumhuriyet Döneminde Konya'da Sanayi’’, Yeni İpek Yolu (Konya Kitabı),  Konya 2009.
D15,  SEMİZ, Yaşar, ‘Atatürk ve Konya’’Yeni İpek Yolu (Konya Kitabı) Konya 2010.
D16,  SEMİZ, Yaşar, ‘’Atatürk Çiftlikleri ve Bunların Hazineye Devri’’Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 26, s. 155-192, Konya 2009.
D17,  SEMİZ, Yaşar, ‘’1923–1950 Döneminde Türkiye’de Nüfusu Arttırma Gayretleri ve Mecburi Evlendirme Kanunu (Bekârlık Vergisi’’Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,  S. 27, s. 423-467, Konya 2010.

D18,  SEMİZ, Yaşar,  ‘İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Türkçülük Politikası, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 35, s. 217-244, Konya  1014.

E.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

El. SEMİZ, Yaşar, "Milli Mücadele'de Gaziantep", I. Gaziantep Tarihî ve Kültürel Değerleri Sempozyumu 25-26 Eylül 1987, Bildiriler, 41-46, Gaziantep, 1987.

E2. SEMİZ, Yaşar, "1923-1950 Döneminde Konya Karapınar (Sultaniye) İlçesi'nin İktisadî Durumu", TBMM'nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, 26-27 Ekim 2000, 19-24, Konya, 2001.

E3. SEMİZ, Yaşar, "1923-1950 Döneminde Konya Bozkır Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Durumu", Bozkır'ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 12 Kasım 2006, 175-182, Konya, 2006.

F.  Diğer yayınlar / Kitapta bölümler

F1. SEMİZ, Yaşar, "1923-1938 Döneminde Konya'nın İktisadî Durumu", Konya I, 77-98, Konya, 1998.

F2. SEMİZ, Yaşar, "Konya'da Yükseköğretimin Tarihçesi", Konya I, 289-315, Konya, 1998.

F3. SEMİZ, Yaşar, "Selçuk Üniversitesi'nin Tarihi", Dünden Bugüne Konya'nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, 321-400, Konya, 1999.

F4. SEMİZ, Yaşar, "Cumhuriyet Döneminde Konya'nın İktisadî Durumu (1923-1960), Millî Mücadeleden Günümüze Konya (1915-1965), C 1, 141-168, Konya, İl Kültür Müdürlüğü Yay., 1999.

F5. SEMİZ, Yaşar, "1923-1950 Döneminde İktisadî Bakımdan Ordu Vilayeti", Dünden Bugüne Ordu İli, 148-166, Konya, 2001.

F6. SEMİZ, Yaşar ve Recai Kuş, "Konya Sanayi Mektebi (1901-1960), Konya Kitabı 5, 103-138, Konya, 2002.

F7. SEMİZ, Yaşar, "Konya'da Sanayi Sergileri", Konya Kitabı 9, 117-129, Konya, 2006.

F8. SEMİZ, Yaşar, ‘Türk Basınında Dumlupınar Deniz Faciası’, Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür, Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, s. 217-248,  Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yayını, Konya 2013.

Diğer yayınlar / Makaleler

F8. SEMİZ, Yaşar, "I. Dünya Savaşı'nda Mehmet Akif", SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, 237-267, Konya, 1999.

F9. SEMİZ, Yaşar, "Çanakkale Deniz Savaşı (Nisan-Mayıs 1915) Sultanhisar ve Muâvenet-i Milliye'nin Başarılan", SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, 393-398, Konya, 2001.

F10. SEMİZ, Yaşar, "Millî Mücadele'nin Başlangıcında Konya ve Atatürk'ün Konya'ya İlk Gelişleri", SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 1-10, Konya, 2000.

F11. SEMİZ, Yaşar, "Atatürk ve Kâzım Karabekir Paşa: Bir Dostluğun Dargınlığa Dönüşmesi", SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, 191-208, Konya, 1997.

F12. SEMİZ, Yaşar, "Sadık Rifat Paşa (1807-1857) Hayatı ve Görüşleri", SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 135-144, Konya, 1994.

F13. SEMİZ, Yaşar, "Mondros Mütarekesi'nden Sonra Karadeniz'de Umumi Vaziyet ve Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı", SÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata Dergisi, Sayı 6, 55-61, Konya, 1994.

F14. SEMİZ, Yaşar, "1929 Dünya Ekonomi Buhranı ve Türkiye", SÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata Dergisi, Sayı 4, 43-52, Konya, 1993.

F15. SEMİZ, Yaşar, "İstiklâl Marşımız Hakkında Yapılan Tartışmalar ve Kısa Bir Cevap", SÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata Dergisi, Sayı 4, 59-70, Konya, 1993.

F16. SEMİZ, Yaşar, "1923-1938 Döneminde Türkiye'de Demiryolu Politikası", SÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata Dergisi, Sayı 2, 49-57, Konya, 1992.

F17. SEMİZ, Yaşar, "I. Sanayi Kongresi (Ankara 1930)", SÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata Dergisi, Sayı 1, 79-86, Konya, 1991.

F18. SEMİZ, Yaşar, "Cumhuriyete Giden Yo!", SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı 6, 87-94, Konya, 1991.